Stichting Valleiconcerten

ALGEMENE VOORWAARDEN versie 22 mei 2024

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Stichting Valleiconcerten (hierna: ‘de Stichting’) en een bezoeker van een concert georganiseerd door de Stichting (hierna: 'de Bezoeker').
  2. Verkoop van toegangskaarten

2.1  Alle door de Stichting gedane (programma)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend.  Alhoewel zorgvuldig opgesteld, aanvaardt de Stichting geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in dergelijk aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van toegangskaarten.

2.2  Toegangskaarten kunnen worden besteld via de website van de Stichting (www.valleiconcerten.nl), door op het formulier in de website de gevraagde gegevens volledig in te vullen, inclusief de gekozen concerten met het aantal toegangskaarten, dan wel het aantal abonnementen. Kort voor de aanvang van het concert, dat is na opening van de deur van de concertzaal, kunnen bij de deur eventuele nog beschikbare toegangskaartenkaarten worden gekocht en met contant geld worden afgerekend. Met uitzondering van het gestelde in de navolgende paragraaf 2.3 restitueert de Stichting geen betalingen voor toegangskaarten.  

2.3  Mocht vanwege corona of een andere pandemie de Stichting zich onverhoopt genoodzaakt zien een concert te annuleren, dan zal de toegangsprijs, dan wel het evenredige deel van de abonnementsprijs, worden gerestitueerd.  Mocht vanwege corona of een andere pandemie de Stichting zich onverhoopt genoodzaakt zien het aantal bezoekers van een concert te beperken zodanig dat alleen abonnementhouders het concert kunnen bezoeken, dan zal de toegangsprijs van de los verkochte toegangskaarten worden gerestitueerd.  De restitutie zal uitsluitend plaatsvinden door middel van overschrijving naar de bankrekening van de bestellende Bezoeker. 

2.4  De persoonsgegevens die door de Stichting worden geregistreerd in verband met de verstrekking van toegangskaarten worden in de administratie van de Stichting opgenomen. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens voor administratieve handelingen en mailings.  De Bezoeker kan zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op inzage dan wel zich afmelden voor ontvangst van de mailings.  De Stichting verwerkt de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacy beleid, te vinden op de website van de Stichting (www.valleiconcerten.nl). 

  1. Het is de Bezoeker verboden om tijdens een door de Stichting georganiseerd concert zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de Stichting opnamen te maken met video‑, film-, geluids- of andere opnameapparatuur. Telefoontoestellen moeten tijdens een door de Stichting georganiseerd concert buiten gebruik zijn gesteld.
  2. Aansprakelijkheid van de Stichting

4.1  Het verblijf van de Bezoeker bij een door de Stichting georganiseerd  concert is voor zijn/haar eigen rekening en risico.  De Stichting spant zich in de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen.

4.2  De Stichting is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Stichting en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen de Stichting is verzekerd en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag.  De aansprakelijkheid van de Stichting wordt onder meer uitgesloten voor schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door de Stichting ingeschakelde personen, of schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

4.3  De Stichting is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Stichting.  Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Stichting onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen,
- het onklaar raken van de locatie van het concert door brand, storm, regen, overstroming of andere natuurrampen,
- stakingen, oproer, mobilisatie, oorlog of nationale rouw,
- een verbod van overheidswege tot organisatie en/of doorgang doen vinden van het concert  als gevolg van de bestrijding van een pandemie.

  1. Op deze Algemene Voorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Stichting is het Nederlands recht van toepassing.

22.5.2024