ANBI gegevens  2020-2021

 Naam van de instelling: 
            Stichting Valleiconcerten

 RSIN/fiscaal nummer:
           
004021642

 Kvk-nummer:

            41188650

 Contactgegevens:
            Adres: Groepsekom 28, 3831RH Leusden
            Telefoon: 0651145885

 Doelstelling:

De Stichting beoogt het organiseren van muziekevenementen alsmede het in stand houden en bevorderen van de muziekbeoefening door amateurs in de regio Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug. 

 Beleidsplan:

Het jaarlijks organiseren en doen plaatsvinden van een serie kamermuziekconcerten en een familieconcert, die bekend staan als de Valleiconcerten.
Het realiseren van financiële middelen ter ondersteuning van de organisatie door middel van de verkoop van toegangsbewijzen voor de concerten en het door het verkrijgen van financiële ondersteuning door commerciële partijen en culturele fondsen.  Het vermogen van de Stichting is ondergebracht op spaarrekeningen en zal worden aangewend wanneer nodig ter ondersteuning van de continuïteit van de Valleiconcerten.  Er worden geen andere bestedingsdoelen voor het vermogen overwogen. 

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter                               Tijs Rolle

Secretaris                              Corinne van Dis

Penningmeester                    Elly van der Hoeve - van Duuren

Lid redactie programma’s,   Emmy Theron Mulder

Lid PR                                     Vacature

Adviseur programmering     Frits Kroese

 

Beloningsbeleid:

De organisatie bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.  De vrijwilligers ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.  Er bestaan binnen de Stichting geen dienstverbanden.  

 

Verslag van uitgevoerde activiteiten 2020 - 2021:

De volgende concerten werden geprogrammeerd, maar hebben als gevolg van de coronapandemie geen doorgang kunnen vinden:

15 oktober 2020

 

Ensemble Lumaka

8 november 2020

Familieconcert

Orkest Vereniging Amersfoort

12 november 2020

Meesters van morgen:

Inge van Grinsven, harp
Nikola Meeuwsen, piano
Viridekwartet

3 december 2020

 

Dmitri Ferschtman, cello
Mila Baslawskaja, piano

14 januari 2021

 

Lenneke Ruiten, sopraan
Thom Jansen, piano

11 februari 2021

 

Delta Piano Trio

25 Maart 2021

 

Lena Neudaue, viool 
Wen Xiao Zheng, altviool
Danjulo Ishizaka, cello
Rick Stotijn, contrabas 
Silke Avenhaus, piano

15 april 2021

 

Daniël van der Hoeven, piano

 

Financiële verantwoording:

            Het niet doorgaan van de concerten vanwege de coronapandemie heeft ertoe geleid dat de inkomsten van de Stichting volledig wegvielen, terwijl uitgaven bleven, onder meer omdat de musici gedeeltelijk werden gecompenseerd. De algemene reserves zijn navenant afgenomen. 

 

Balans per 31 augustus 2021 (na winstbestemming)

 

31 augustus 2021

31 augustus 2020

 

Activa

 

 

Vorderingen

367

441

Liquide middelen

70781

78716

 

71148

79157

 

 

 

Passiva

Reserves en fondsen

 

 

Algemene reserves *)

57898

67144

Voorzieningen

12000

9000

Kortlopende schulden

 

 

Overlopende passiva

1250

3013

 

71148

79157Staat van baten en lasten over 2020 / 2021

 

Realisatie

Begroting

Realisatie

 

2020/2021

2020/2021

2019/2020

 

Baten

 

 

 

Opbrengst kaartverkoop *)

0

34128

33902

Diverse baten

0

5946

5454

 

0

40074

39356

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Directe kosten concerten *)

3662

28061

26183

Kosten van beheer en administratie:

5480

9400

7804

Saldo voor financiële baten en lasten

(9142)

2613

5369

Financiële baten en lasten

(104)

0

(109)

Saldo

(9246)

2613

5260

 

 

 

 

Resultaatbestemming

 

 

 

Algemene reserves

(9246)

2613

5260

 

*) Opmerking van de accountant in de jaarrekening 2020/2021 (pagina 12): “De terugbetaling van [toegangskaarten voor] niet doorgegane concerten ten bedrage van € 763 en sponsorgelden van € 1.000 zijn de vergelijkende cijfers gecorrigeerd. Daarnaast was er geen reservering van € 700 voor Buma [onder directe kosten concerten] noodzakelijk omdat de concerten zijn afgelast. Daardoor zijn de overige reserves per 1 september 202[0] € 1.063 lager zijn dan in de definitieve jaarrekening 2019/2020. In de definitieve jaarrekening 2019/2020 bedragen de overige reserves per 31 augustus 2020 € 68.207.”